KIUs vedtægter

Download KIUs vedtægter (pdf)

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet.

Patientforeningen for kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet.

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er KIU – Patientforeningen Kræft i underlivet.
Foreningen anvender tillige navnet KIU.
Foreningen samarbejder med Kræftens Bekæmpelse.
Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale.
Foreningen erstiftet den 1. september 2001.
Foreningens hjemsted er formandens adresse/subsidiært et andet medlem af bestyrelsens adresse.

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er:

  • at vejlede og støtte kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet,
  • at skabe åbenhed og debat om underlivskræft,
  • at arbejde for at forbedre forholdene for kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet,
  • at arbejde på at forbedre overlevelsesmulighederne for kvinder med underlivskræft,
  • at informere kvinder med kræft i underlivet, deres pårørende samt andre interesserede gennem møder, KIU-blade etc.,
  • at arbejde for at skabe et stærkt landsdækkende netværk af kontaktpersoner,
  • at inspirere og støtte kontaktpersonerne til at oprette KIU-netværksgrupper, jfr. § 6.

§ 3 Medlemmer

Som aktive medlemmer optages kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet.

Alle, som ønsker at støtte foreningens arbejde, kan optages som støttemedlemmer, dog ikke firmaer. Medlemskab af KIU medfører ikke automatisk medlemskab af Kræftens Bekæmpelse.

Aktive medlemmer, der ikke har kontingentrestance, har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen.

Alle medlemmer modtager KIU-bladet.

Udmeldelse af KIU, der sker i et kalenderår, har virkning for det følgende kalenderår. Medlemmer, der ikke har indbetalt kontingent pr. 1. april for det pågældende kalenderår, anses for udmeldt af foreningen.

Et medlem kan ekskluderes, såfremt medlemmet skader foreningens anseelse og arbejde eller modarbejder foreningen eller dens formål. Bestyrelsens beslutning herom kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Ekskluderede medlemmer kan få deres sag optaget på førstkommende generalforsamling, såfremt dette ønskes.

§ 4 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen fastsætter foreningens vedtægter.

Det årlige landsmøde og den årlige generalforsamling afholdes hvert år i en weekend i første halvår, dog ikke den weekend, hvor Kræftens Bekæmpelse har landsindsamling.

Generalforsamlingen skal være skriftligt indvarslet med mindst 6 ugers varsel.

Medlemsforslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen og skal derefter udsendes til de stemmeberettigede medlemmer senest 2 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens/bestyrelsens beretning og godkendelse af denne
3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af dette
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af 9-13 medlemmer til bestyrelsen, hvoraf to kan være støttemedlemmer, samt 2-4 suppleanter.
7. Vedtægtsændringer
8. Eventuelt

På generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, der ikke har kontingentrestance, 1 stemme. Der stemmes skriftligt, hvis blot 2 medlemmer ønsker det. Der kan kun stemmes af stemmeberettigede medlemmer, der er mødt frem på generalforsamlingen.

Støttemedlemmer har adgang til og taleret på generalforsamlingen, men ikke stemmeret.

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpel stemmeflerhed. Dog kræves ved vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringerne.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller såfremt mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt kræver det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel, og indkaldelsen skal indeholde dagsorden med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet. Supplerende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingsdagen.

Bestyrelsen består af 9-13 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Valgene gælder for 2 år og genvalg er muligt. Suppleanterne vælges for 1 år. Nye medlemmer, der ikke har siddet som suppleant, før de bliver medlem af bestyrelsen, bliver ligeledes valgt for 1 år. Kommer bestyrelsen under 9 medlemmer, indtræder suppleanterne som medlem af bestyrelsen i den rækkefølge, de er valgt.

Ved valget bør tilstræbes en god geografisk spredning, og der kan højst indvælges 2 støttemedlemmer. Støttemedlemmerne må ikke være gift med, samlevende eller i familie med andre af bestyrelsens medlemmer. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan kun ske blandt medlemmer, der er mødt frem på generalforsamlingen eller har givet deres skriftlige tilsagn forinden.

Valg af medlemmer til bestyrelsen på generalforsamlingen foretages som en samlet valghandling, hvor hver stemmeberettiget skal afgive et antal af stemmer svarende til det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges. Hvis en stemmeseddel ikke indeholder nøjagtig det rigtige antal stemmer, betragtes hele stemmesedlen som ugyldig. De opstillede, der har fået det største antal samlede stemmer, er valgt til bestyrelsen. Hvis der er stemmelighed mellem flere opstillede, og hvis denne stemmelighed har betydning for valget til bestyrelsen, foretages en ny afstemning kun med deltagelse af de opstillede, der i første runde fik det samme antal stemmer. Hvis der efter denne anden valgrunde fortsat er stemmelighed, afgøressagen ved lodtrækning.

Valg af suppleanter til bestyrelsen på generalforsamlingen foretages som en separat valghandling, hvor hver stemmeberettiget skal afgive et antal af stemmer svarende til det antal suppleanter, der skal vælges. Hvis en stemmeseddel ikke indeholder nøjagtig det rigtige antal stemmer, betragtes hele stemmesedlen som ugyldig. De opstillede, der har fået det største antal samlede stemmer, er valgt som suppleanter i prioriteret rækkefølge. Hvis der er stemmelighed mellem flere opstillede, og hvis denne stemmelighed har betydning for valget til bestyrelsen, foretages en ny afstemning kun med deltagelse af de opstillede, der i første runde fik det samme antal stemmer. Hvis der efter denne anden valgrunde fortsat er stemmelighed, afgøres sagen ved lodtrækning.

§ 5 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 9-13 medlemmer valgt på generalforsamlingen.

Bestyrelsens beslutninger afgøres ved stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer af bestyrelsen. Ved stemmelighed er en evt. formands stemme afgørende.

Bestyrelsen kan supplere sig med relevante fagpersoner. Fagpersonerne har ikke stemmeret.

Redaktøren/redaktørerne af KIU-bladet er født(e) medlem(mer) af bestyrelsen, men har ikke stemmeret.

Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.

Bestyrelsen kan beslutte at honorere fremmed hjælp.

Alt foreningsarbejde udført af bestyrelsen selv er ulønnet, men rimelige udlæg hertil refunderes.

Snarest efter hver generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, administrator, bogholder, sekretær og kasserer.

Hvis posterne formand og næstformand ikke kan dækkes blandt bestyrelsesmedlemmerne, kører foreningen videre uden, indtil der er fundet en formand og næstformand.

Desuden er der mulighed for at få hjælp af en konsulent, som ikke er medlem af bestyrelsen.

Konsulentens udgifter i forbindelse med konsulentarbejdet dækkes af KIU. Konsulenten afrapporterer til bestyrelsen.

Bestyrelsen afholder mindst 3 møder hvert år.

Efter hvert bestyrelsesmøde mailes referatet til bestyrelsesmedlemmerne til endelig godkendelse.

§ 6 KIUs kontaktpersoner, netværksgrupper og frivillige

KIUs målsætning er at hjælpe kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet, med information, støtte og hjælp, bl.a. ved at oprette netværksgrupper i forskellige landsdele i Danmark. Der kan medlemmerne møde andre kvinder, som er eller har været i samme situation som dem selv.

KIU har en liste over kontaktpersoner, som har haft de forskellige former for underlivskræft, som KIU repræsenterer. Listen er angivet i KIU-bladet og på KIUs hjemmeside. Medlemmerne er velkomne til at ringe eller skrive til KIUs kontaktpersoner. Kontaktpersoner kan ikke svare på lægefaglige spørgsmål, men kan hjælpe med at henvise videre.

Kontaktpersonerne i KIUs netværksgrupper holder møder i lokaler hos Kræftrådgivningerne, hvis der er en sådan i den pågældende by.

Det tilstræbes én gang årligt at afholde en dag med erfaringsudveksling med kontaktpersonerne for KIUs netværksgrupper og frivillige. KIUs evt. formand, næstformand og administrator deltager også i mødet af hensyn til fælles opdatering.

Alle kontaktpersoner hos KIU skal have gennemgået en godkendelsessamtale samt et basiskursus hos Kræftens Bekæmpelse.

Man behøver ikke at være medlem af KIUs bestyrelse for at være leder af netværksgrupper.

KIUs administrator hjælper kontaktpersonerne i netværksgrupperne med at søge § 18 midler i de forskellige kommuner. Desuden støtter KIU med et beløb fastsat af bestyrelsen.

I tilfælde af flere kontaktpersoner i samme lokalområde aftales indbyrdes, hvem der indsender regnskab og ansøger om samlet økonomisk tilskud for dette område.

Regnskabet sendes til KIUs bogholder.

Hvis man ikke ønsker at have kontakt med medlemmer/patienter i samme grad som kontaktpersonerne, kan man melde sig som frivillig og hjælpe KIU i andre sammenhænge.

§ 7 Regnskab, økonomi og tegningsret

Regnskabet følger kalenderåret.

Regnskabet føres af foreningens bogholder og revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Regnskabsaflæggelsen sker efter mindste bekendtgørelsens bestemmelser for mindre virksomheder jfr. Bekendtgørelse nr. 594 af 12. juni 2006.

Foreningens midler skal i størst muligt omfang være anbragt på en bankkonto.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og er gældende for næste kalenderår.
Kontingentet skal være indbetalt til foreningen senest den 31. marts.
Foreningen tegnes af formanden eller af næstformanden i forening med et medlem af bestyrelsen eller af 2/3 af bestyrelsen.
Formanden og næstformanden eller 2/3 af bestyrelsen - hvis ingen formand/næstformand - kan give foreningens kasserer adgang til at disponere over bankkonti tilhørende foreningen. Fuldmagt til KIUs bankkonti udstedes af banken.

KIU hæfter for foreningens forpligtigelser med foreningens formue. De enkelte medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser

§ 8 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling.

Ændringsforslag skal udsendes skriftligt sammen med invitationen til generalforsamlingen.
Vedtægtsændringer kan kun finde sted, såfremt 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer godkender ændringerne.

§ 9 Opløsning af foreningen

Opløsning af foreningen kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med dette forslag som eneste dagsorden. Vedtagelse kan kun ske, når ¾ af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler anvendes til velgørende formål i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf.

Nærværende vedtægter er vedtaget af foreningens stiftende generalforsamling den 01.09.01.
Nærværende vedtægter er ændret af foreningens ordinære generalforsamling den 25.04.04
Nærværende vedtægter er ændret af foreningens ordinære generalforsamling den 30.04.06
Nærværende vedtægter er ændret af foreningens ordinære generalforsamling den 27.04.08
Nærværende vedtægter er ændret af foreningens ordinære generalforsamling den 01.05.11
Nærværende vedtægter er ændret af foreningens ordinære generalforsamling den 21.04.13
Nærværende vedtægter er ændret af foreningens ordinære generalforsamling den 27.04.14
Nærværende vedtægter er ændret af foreningens ordinære generalforsamling den 26.04.15
Nærværende vedtægter er ændret af foreningens ordinære generalforsamling den 01.05.16
Nærværende vedtægter er ændret af foreningens ordinære generalforsamling den 22.04.18
Nærværende vedtægter er ændret af foreningens ordinære generalforsamling den 13.06.21
Nærværende vedtægter er ændret af foreningens ordinære generalforsamling den 23.04.23

 
Besøg cancer.dk

 

Læs om livmoderhalskræft, livmoderkræft, æggestokkræft, vulvacancer og kræft i skeden på cancer.dk

 

Besøg cancer.dk